2814

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.11 1/2" WH

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 29.50 cm -