0820

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.12 3/4" WH

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 32.50 cm -