0818

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.14 1/8" WH

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 36.00 cm -