0814

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.7 3/4" WHI

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 20.00 cm -