Other finishes
BRONZO

0821

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.37 WHITE

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 37.00 cm -